Qigong ger dig livskraften tillbaka

av Marcus Bongart, qigongmästare och läkare kinesisk medicin .

 

Att den västerländska medicinska kunskapen inte alltid räcker till för att förebygga och bota sjukdomar som cancer och aids, det vet vi. Men hur många vet att det finns österländsk vetenskap som faktiskt har lyckats med detta?

Qigong, en kinesisk rörelse- och andningsteknik, är en alternativ terapiform som har dokumenterad effekt på sjukdomar som anses som obotliga i västerlandet. Qigong används även i förebyggande syfte, som en metod att hålla sig frisk och minska stress.

Qigong är en mycket gammal kinesisk behandlingsmetod, som har använts för att förebygga och behandla sjukdomar i över 5000 år. 1973 erkändes qigong som vetenskap i Kina och redan 1983 hade den kinesiska staten infört qigong vid de flesta medicinska fakulteterna. Idag är qigong en integrerad del av den traditionella kinesiska medicinen och används aktivt vid behandling av olika sjukdomar. Sedan länge pågår det också forskning om gigong vid olika universitet i Kina.

Träning som inte sliter

Qigong har utvecklats som en metod för att befrämja hälsan. Till skillnad från till exempel aerobics och jogging utsätts inte kroppen för några påfrestningar när man utövar qigong - även om man kan bli minst lika trött och svettig. Däremot kräver qigongträning stort tålamod och stark motivation. Qigongövningarna ger effekt genom en kombination av andning, tanke och rörelse. Det är känt att vi bara genom att ändra vår andning kan påverka mycket i vår kropp, bland annat blodcirkulationen, därför är andningen en mycket viktig del av qigong. Alla qigongrörelser har en speciell innebörd och många av dem är kopplade till kroppens olika organ och funktioner.

Qi är en förutsättning för livet

Ordet qigong är en sammansättning av två kinesiska tecken, qi som betyder livsenergi och gong som betyder arbete eller extraordinär prestation. Tron på qi, livsenergi, som grund för livet är naturlig för varje kines. Begreppet och dess innebörd bygger på föreställningen att hela naturen och universum genomströmmas av energi, och att vi själva är uppbyggda av och fungerar tack vare denna livsenergi. Vid god hälsa har qi fritt flöde och cirkulerar i speciella kanaler i kroppen, och försörjer på så sätt alla organ, vävnader och blodkärl med ny kraft. Vi tillför kroppen ny energi bland annat genom det vi äter. När vi till exempel äter grönsaker får vi på ett naturligt sätt del av den energi som finns i jorden och som är nödvändig för att kroppen ska hålla sig frisk.

All är energi

Att utöva qigong innebär att man skapar förutsättningar för livsenergi, qi, att cirkulera i kroppen. Man kan inte se qi, och det gör det svårt för oss i väst att föreställa oss vad det är, vi tvivlar på dess existens. Men vi ser inte heller den elström som finns i våra ledningar, vi märker dock dess effekter och vi märker också mycket tydligt om strömmen är borta. Effekterna av qi, den osynliga livsenergin, är lika tydliga, och vi kan lätt upptäcka dem bara genom att se oss omkring i naturen.

Att behålla balansen

Det räcker inte att få i sig mycket livsenergi om man vill hålla sig frisk. Man måste också upprätthålla energibalansen mellan kroppens olika organ. Om denna jämvikt rubbas så att något organ innehåller för mycket eller för lite energi uppstår sjukdomar av olika slag. Negativ energi kan också påverka vår hälsa. Enligt kinesisk tro samlar vi på oss sådan energi till exempel genom stress och negativa tankar. Denna destruktiva energi lagras i kroppens organ och kan ge upphov till sjukdomar. I detta sammanhang spelar qigong en viktig roll, eftersom man på olika sätt rensar bort den negativa energin när man utför qigongrörelserna, samtidigt som man också tillför organen ny, positiv energi.

Tålamodsprövande

Utan motivation kan man inte utöva qigong. Om detta handlar den andra delen av gigong, den "extraordinära prestationen". Denna del hör samman med disciplin, uthållighet, tro, kunskap och motivation. För att utöva qigong till fullo krävs en stark vilja och tålamod att utföra samma rörelser om och om igen. Det är så man lär sig att hantera fysisk och psykisk stress.

Qigong är en livsfilosofi

Om man frågar qigongmästare Marcus Bongart vad qigong är så får man svaret: "Det är en livsfilosofi. Qigong är ett sätt att tänka och ett sätt att vara. Ett sätt att leva i harmoni med sig själva och sin omgivning". Han beskriver qigong som en teknik att kontrollera livsenergin genom att utföra vissa rörelser, reglera andningen och koncentrera tankarna. Det är ett verktyg som vi kan använda för att uppnå balans både i vår kropp och mellan oss själva och vår omgivning. Rörelser och tankar är tätt knutna till varandra i qigongträningen. När man utför rörelserna koncentrerar man samtidigt sina tankar till olika organ i kroppen. En viktig del av utövandet är därför att veta varför man utför de speciella rörelserna, man visualiserar vad som händer, och detta ökar effekten. Att qigongträning ger en djupare förståelse

för kroppens funktioner, hur de olika organen fungerar och påverkar varandra, är ännu en positiv effekt.

Rörelser med mening

Rörelser i gigong påminner mycket om rörelserna i tai-chi, vilket har sin förklaring i att qigong och österländska kampsporter har samma ursprung. Qigong är ingen kampsport i vanlig bemärkelse som till exempel karate och kung fu, även om det finns vissa likheter - också i qigong får man lära sig bekämpa en fiende. Skillnaden är att i qigong används fredliga medel; man skadar varken sig själv eller någon annan - man bekämpar en inre fiende, det vill säga den destruktiva energi som vi på olika sätt samlar på oss. Den största skillnaden mellan qigong och vanliga kampsporter finns framför allt i de tankar som knyts till qigongrörelserna och som därmed ger dem en speciell innebörd.

Komplementer medicin

På de sjukhus i Kina där man idag använder qigong som behandlingsmetod kan man bekämpa sjukdomar som den västerländska skolmedicinen idag inte klarar av, till exempel olika typer av cancer. Men en förutsättning för en lyckad behandling är att patienten deltar aktivt i sin behandling; han måste bli medveten om problemen, förstå de processer som pågår i kroppen och bekämpa dem. Det handlar om en kamp mellan gott och ont.

Qigong i Sverige

Jämfört med andra länder är qigong väl utvecklad i Sverige. Här finns ett stort antal utövare, ett antal som hela tiden ökar. Inom CesamQ, som grundades av qigongmästare Marcus Bongart 1992, erbjuds kursverksamhet i qigong. Det finns många olika typer av qigong, med olika syften och innehåll, många av dem är ännu inte spridda utanför Kina. Det qigongsystem som lärs ut till nybörjare hos CesamQ ingår i gruppen medicinsk qigong och har namnet Sex Hemliga Ord. Effekterna av grundkursen är ofta djupa förändringar - om man utför rörelserna regelbundet. Många talar om förbättrat självmedvetande och ökad fysisk spänst men framför allt är utövarna fascinerade över sin ökade förmåga att hantera stress.

De första instruktörsutbildningarna i qigong i Sverige startades i Malmö på SAM School of Traditional Chinese Medicine, nuvarande Yangtorp School of Traditionel Chinese Medicine, under ledning av Marcus Bongart. På skolan bedrivs olika yrkesutbildningar i traditionell kinesisk medicin. Skolan samarbetar med olika qigonginstitutioner i Kina: Beijing University of Chinese Medicine and Pharmachology och World Academic Society of Medical Qigong. CesamQcentret och skolan gästas ofta av framstående kinesiska läkare och qigongmästare.