Medicinsk qigong, ett hjälpmedel för västerländsk medicin
av Professor MD Zbigniew Garnuszewski

 

Qigong har haft många namn genom den kine-siska historien. Den nämndes första gången i en text tillskriven en taoistisk mästare, Xu Sun (död 374 e.Kr.), men är troligen från Ming-dynastin (1368-1644).


Den terapeutiska/medicinska användningen av termen qigong är inte äldre än från 1936 då Dong Hac publicerade ett arbete med titeln Special Therapy for Tuberculosis Qigong i Hangzhou. Sedan dess har qigong använts flitigt i den här medicinska betydelsen, om-fattande alla kinesiska helande övningar och meditationer från forna tider till idag.

 

De tidigaste qigongliknande övningarna i Kina var troligen de forntida kinesiska shamanernas djurdanser. Vissa qigongställningar och även hela stilar är inspirerade av olika djurs rörelser. Typiska namn på qigongställningar är enligt den taoistiske filosofen Husi Nan Zi (död 122 f.Kr.): Bathing Duck, Leaping Monkey, Glaring Owl och Turning Tiger. Från de qigongsystem som ut-vecklats under de senaste århundradena kommer följande namn: Lion's Roar, Monkey Hanging from the Tree, Coiling Snake, Old Bear in the Woods, Flying Crane.

Den taoistiske filosofen Husi Nan Zi

 

Qigongstudenten odlar och förfinar djurens färdigheter: balans, smidighet, elegans och styrka. Men viktigast är att genom qigong-träning kunna förkroppsliga hälsan, motstånds-kraften och vitaliteten hos djuren.

 

Några av dessa danser ansågs ge hälsa och långt liv. När King Wus (514-495 f.Kr.) dotter dog an-ordnade han ett offentligt uppträdan-de av Tranans dans, symbolen för triumf och makt över döden.

Vid ungefär samma tid praktisera-de Wang Zi-qiac, en prins och vis taoist från provinsen Qin, Tranans dans som ett sätt att uppnå odödlighet. Enligt en tao-istisk legend red prins Wang till himlen på en trana efter sin död.

 

Den tidigaste dokumenterade hänvisningen till qigong (kallad dao yin vid denna tid), som he-lande övning snarare än dans, är inristad på 12 jadetavlor från 500-talet f.Kr. innehållande rådet att samla andan och låta den gå neråt i kroppen, troligen till nedre delen av magen.
Qigongövningar från silkesrullar
funna i Changsha

Denna forntida text kunde lika gärna vara en beskrivning av nutida qigongtekniker. Genom att eftersträva lugn och avslappnad andning samlas qi och övergår till fast form, vilket i sin tur får kroppen att kännas stabil och balans-erad. På så sätt sprider sig qi ut i hela kroppen från hjässan till fotsulorna och förser kroppen med vitalitet och långt liv.

The Daoist Canon består av 1 120 volymer och innehåller i stort sett alla tidiga texter associe-rade med qigong. Texten ställdes troligen samman omkring 1145 e.Kr. De metoder som beskrivs är förvånansvärt överensstämmande med de qigongövningar och meditationer som fortfarande lärs ut i Kina. Målet med qigong är också fortfarande detsamma. Enligt The Daoist Canon lär sig den skicklige och erfarne att för-driva sjukdomar, utöka sina år och förlänga livet.

 

Nyare Historia

 

Ungefär 20 år efter grundandet av folk-republiken Kina utövades qigong aktivt och det gjordes en hel del forskning i ämnet. Nya metoder utforskades och gamla traditionella metoder sys-tematiserades och standardiserades för att lättare kunna användas i större skala. 1955 grund-ades ett qigongsanatorium i staden Tangchen belägen i provinsen Hebei. Ett år senare etable-rade sig två träningscenter för qigong i samma provins. Ytterligare ett qigongsanatorium grundades i Shanghai 1957. I oktober 1959 finansierade Kinas departement för allmän hälsa en nationell qigongkonferens i Beidahe, i provinsen Hebei. Till denna konferens inbjöds represen-tanter från 17 olika provinser.

1966 stängdes plötsligt denna dörr som tidigare varit öppen. Under den kulturella revolutionen (1966-76) förbjöds qigong officiellt och allt intresse för densamma motarbetades starkt. När revolutionen var över accepterades qigong återigen som ett legitimt forskningsämne. Detta var till stor del beroende på inflytandet hos en av de viktigaste personerna inom kinesisk veten-skap, Dr Qian Xue-sen - den kinesiska rymdteknologins fader. 1980 började man förespråka användningen av vetenskap och teknologi för att forska vidare om qigong.

 

I december 1985 godkände regeringen grundandet av China Qigong Science Association. I februari 1986 finan-sierades ett symposium av denna förening. Qian hävdade här att många fakta visar på att intensiva studier av qigong leder till en fullständig mental och fysisk utveckling hos människan. På denna föreläsning hävdade han vidare att han trodde att qigong kunde påverka intelligensen. 1987 blev Dr Qian vald till ordförande för den högt ansedda Chinese Science and Technology Association, som styr och samordnar Kinas vetenskapliga forskning. Han yttrade även att "kinesisk qigong är modern vetenskap och teknologi – hög teknologi – teknologi av absolut högsta klass".

Samma år uppmanade kinesiska utbildningsdepartementet universiteten att börja med kurser i qigong. Lyckligtvis, trots den kinesiska historiens skiftande öden, har de stora klassiska qigongstilarna levt kvar.

 

Det har helt enkelt alltid funnits för många människor som utövat qigong, med eller utan regeringens tillstånd, för att qigongen skulle dö ut. 1987 utövades qigong av minst 20 miljoner kineser. 1992 beräknade Yu Gongbao från China Wushu Academy att det fanns 70-80 miljoner utövare i Kina.

Qigong har också fått internationellt erkännande. Från slutet av 80-talet till början av 90-talet anordnade Kina ett flertal internationella konferenser för utbytande av information om qigongvetenskap. Två sådana konferenser hölls i Nordamerika, på universiteten i Kalifornien, i Berkely 1990 och i Vancouver, British Columbia 1995.
1996 fanns det mer än 1 000 publicera-de utdrag om qigongvetenskap tillgängliga på engelska. Den kinesiska bokhandeln är numera fylld med böcker och tidskrifter om qigong. Det finns troligtvis minst 100 000 qigongutövare utanför Kina, inklusive flera tusen i USA och Kanada samt ett liknande antal i Europa. Qigong och yoga är utan tvekan de mest populära helande metoderna i världen idag.

 

Experimentella bevis

 

Aktiv qigong inkluderar stretching, djupandning, low-impact och isometrisk träning. Den ökar rörelseförmågan och uthålligheten, bygger upp styrka samt förbättrar balans och koordination. Invärtes verkar qigong avslappnande på fascia, bindväven som håller de inre organen på plats, och får organen att arbeta effektivare. Motionens fördelar dokumenterade av västerländsk medicin liknar de som forskning kring qigong påvisar. Men qigong är mer än motion eller sport. Dess unika kombination av rörelse, andning och meditation förbättrar funktionerna hos i stort sett alla kroppens system och har både förebyggande och botande effekter.

 

Hjärtat och blodtrycket

 

Qigong stärker hjärtmuskeln och ökar antalet slag, mängden blod per minut, så att mer syre kan nå vävnaderna och fler avfallsprodukter rensas ut. Den får också hjärtfrekvensen vid vila att minska. Under mer dynamiska och krävande former av qigong ökar hjärtfrekvensen, men den minskar igen efter träningen. Qigong sänker också högt blodtryck. Det är troligt att avslappning och djup bukandning får blodkärlen att slappna av och utvidgas något, vilket leder till mindre motstånd för blodflödet och på så sätt minskat blodtryck.

 

Kardiovaskulära systemer

 

 Qigong ökar mängden blod till hjärnan, händer, fötter och de små kapillärerna i hela kroppen. Den djupa avslappning man uppnår under qigongutövande får blodkärlen att sakta utvidgas, vilket i sin tur gör det möjligt för dem att rymma mer blod. En god cirkulation är mycket viktig för att hjärnan ska kunna fungera bra. Bättre cirkulation av qi i de perifera kanalerna ökar värmen i händer och fötter.

 

Marspjälknings aparaten

 

 

Qigong förbättrar matsmältningens mekanism genom att stärka musklerna som transporterar födan genom magtarmkanalen. Det finns också otillräckliga men starkt talande bevis för att qigong kan förbättra de kemiska aspekterna hos matsmältningen, och på så sätt hjälpa till att bryta ned födan till näringsämnen och stödja eliminering av patogena bakterier.Qigong gagnar matsmältningen på många sätt. Bukandning masserar matsmältningsorganen. Diafragman sjun-ker och stiger och musklerna arbetar mer aktivt vid peristaltik (transport av blod genom esofagus mot magen).I dessa fall kan qigong minska smärta och andra symptom, samt fördrö-ja framskridandet och ge lindring.

En klinisk studie ledd av Sun Quizhi och Zhao Li från Kuangan Men Hospital i Beijing, jämförde effektiviteten hos två sorters cancerterapi: den vanliga läkemedelsbehandlingen och läkemedelsbehandling kombinerad med qigongträning. 127 patienter delades upp i två grupper: 97 i läkemedel och qigong gruppen, samt 30 i kontroll-gruppen. Alla hade diagnostiserats med olika, långt framskridna, elakartade cancerformer. Liknande läkemedel gavs till båda grupperna. Deltagarna i qigong gruppen tränade två timmar per dag i ungefär tre månader.

Undersökningar som denna har gjorts ett flertal gånger med samma positiva resultat. Gynnsamma resultat har uppnåtts vid behandling av i stort sett alla former och stadier av cancer där man använt sig av en kombination av qigong, allopatiska läkemedel, operation, kemoterapi, strålning, akupunktur och örter. Om man tar bort qigong kan patienten behöva längre tids behandling, tillståndet kan försämras snabbare och patienten kan har sämre utsikter att förbättras.

 

Uppmätta effekter                        Qigonggruppen                             Kontrollgruppen
normaliserad leverfunktion                       20,62 %                                             6,67 %
normaliserad blodsänkningsreaktion    23,71 %                                                10 %
fagocytos hastighet                                    12,31 % ökning                                 7,87 % minskning
återvunnen styrka                                          81,7 %                                                 10 %
förbättrad aptit                                                    63 %                                                 10 %
fri från oregelbunden tarmtömning             33,3 %                                                   6 %

 

 Qigongterapi i kombination med läkemedel för långt framskridna cancerpatienter jämfört med endast läkemedelsbehandling

 

Slutsats:


Medicinsk Qigong är ett kraftfullt hjälpmedel till västerländsk medicin.