Den nya Qigongutvecklingen i Kina och andra länder
av prof. Tinqyu Fang,
Beijing University of Traditional Chinese Medicine Beijing, China

 

Qigongens utveckling

 

Qigongens ursprung är inte helt klarlagd. Det finns inte någon allmänt vedertagen kronologi eller någon rak utvecklingslinje. Men det har omtalats att människan under förhistorisk tid genom att använda dansrörelser utvecklade olika behandlings-metoder för att bota sjukdomar.En legend berättar att solen ofta förmörkades av tunga moln, ett ständigt regn föll och vatten översvämmade stränderna. Människornas liv var tunga och enformiga och många drabbades av ledsjukdomar. Dans rekommenderades som botemedel. Lång erfarenhet hade lärt att kroppsrörelser, olika

andningstekniker och frambringade utrop kunde hjälpa kroppen att återställa vissa funktioner. Att imitera djurens rörelser främjade bland annat qicirkulationen och genom den erfarenheten uppstod systemet The Five Animal Frolics. Att uttala ordet "hi" kunde öka eller minska styrkan, "ha" kunde skingra hetta och "xu" hade förmågan att lindra smärta. Med dessa kunskaper som grund utvecklades de så kallade Six Healing Sounds och den forntida qigongen var född. Under Vår- och höstperioden (722-481 f. Kr.) samt De stridande staternas tid (481-221 f.Kr.) förekom en stor mängd olika skolor och tänkesätt. Tack vare dessa sammanfattades förfädernas erfarenheter, deras kunskap om naturen, samhället och livet standardiserades och teoretiserades. Qigongen systematiserades och blev ett självständigt teoretiskt system.

 

Olika begrepp myntades av vetenskapsmän och qigonginstruktörer, såsom "livets essens är qi´s essens"; "hjärtat förhåller sig till kroppen som kejsaren till sin tron"; "att bevara det oskyldiga hjärtat och kultivera sinnelaget" och "att behålla sinnet rent för att upprätthålla lugnet". De olika skolorna formulerade egna teorier om hur man behåller hälsan och begrepp som "livsessens, qi och mentala förmågor - den mänskliga kroppens tre skatter" och "andas in och andas ut för att fördriva det gamla och ta in det nya" blev kända.

A Bear Twists Its Neck och A Bird Stretches Its Wings är ytterligare qigongmetoder för att bevara hälsan och behandla sjukdomar genom rörelse och andningsteknik. Vissa system har förts vidare och stått emot tidens prövning. Övningar som The Five Animal Frolics, The Eight Pieces of Brocade, Iron Shirt Qigong, Bone Marrow Washing, The Six Healing Sounds, The Microcosmic Orbit och olika taiji quanstilar är kompletta övningssystem.

 

Det finns också ett antal övningar av senare härkomst, såsom Wild Goose Qigong, Soaring Grade Qigong, Swimming Dragon Qigong, Gulin Qigong, Zhineng Qigong, Dragon Flying Qigong, Shaolin Keeping Fit Qigong, Fragrant Qigong med flera, skapade av olika utövare.

Under historiens gång har det funnits ett stort antal sedan länge etablerade stilar, traditioner och sätt att arbeta med qi, och olika benämningar som Nei Dan, Wai Dan, Dao Yin, Taiji, Gong Fu, Wu Shu och Tu Gu Naxin.

 

1955 uppstod begreppet qigong genom en forskningsgrupp bestående av bland annat mästare Liu Guizhen, före detta chef för Beidaihe Qigong Sanatorium, för att besvara frågan "vad är qi?". Efter mycket övervägande och många diskussioner bestämde man sig för ordet qigong, gong från gong fu (krigskonst), vilket kan översättas som arbete/utveckling/kultivering, med tillägg av ordet qi, och skapade den helt nya termen qigong. Qigong är således en modern term baserad på forntida teorier och övningar. Under 1960 och 70-talen hade qigongen ingen

 

framträdande roll i Kina men under 1980-talet återupptogs undervisning och forskning i ämnet. En öppen policy och förbättrade samhällsförhållanden gjorde att instruktörer på olika nivåer dök upp.
Alla qigongstilar lärdes ut. Böcker om både teori och praktik skrevs och publicerades. Miljontals människor flockades kring qigong. Män och kvinnor, gamla och unga kunde ses i parker under tidiga morgnar utövande qigong, oavsett om de var sjuka eller friska. Man har börjat studera qigong på universitet och olika institut över hela landet, speciellt i de stora städerna Beijing och Shanghai. Internationella konferenser om qigong är i görande.1989 grundades the World Academic Society of Medical Qigong, finansierad av 23 länder. Denna förening anordnade tre världskonferenser

om medicinsk qigong mellan 1989-96.

 

Några av de tekniska undersökningarna resulterade i skapandet av nya instrument. Dr Richard Lee, en läkare från USA, skapade en maskin för att testa emitterad (utsänd) qi. Undersökningar med denna maskin har avslöjat att qi innehåller infraröda magnetiska och knappt hörbara meddelanden, vilka är den vetenskapliga grunden till behandlingens effektivitet. En annan ny utveckling i Kina är qigonginriktade hälsohem där man kan bo och undergå intensiv qigongbehandling och träning. Man kan också få örtmediciner för mag- och hjärtproblem.
Enligt rapporter kan man även hitta hälsohem med qigonginriktning i andra länder. I Canada finns till exempel Silent Ground som är beläget på ett avlägset och lugnt ställe där man ägnar sin energi åt The Healing Tao.Termen medicinsk qigong
Denna term dök upp under 1980-talet och efter en lång tids undersökningar kan den definieras på följande sätt : medicinsk qigong innefattar tre aspekter: direkt healing, självterapi och handpåläggning.

 

Till en början kan direkt healing verka vara bluff för många västerlänningar. Även i Kina finns en viss skepticism trots imponerande forskning. Den direkta healingen går ut på att en erfaren qigonginstruktör riktar in sin qi på speciella akupunkturpunkter eller meridianer på patientens kropp så att cirkulationen förbättras och dålig qi försvinner.

På detta sätt stärks också cirkulationen allmänt. Handpåläggning åsyftar tuinamassage eller akupressur. Instruktören placerar sina händer på speciella akupunkturpunkter, muskelgrupper, leder eller mjuka vävnader och trycker och masserar för att få kroppen att slappna av och få qi att cirkulera lättare.

 

Den mest populära medicinska qigongstilen är självterapin. Efter att ha lärt sig av en lärare övar patienten regelbundet rörelser avsedda för vissa problem. Förebyggande och bot av sjukdom kan uppnås och därför använder miljontals människor denna form för att förlänga livet och behandla speciella åkommor.

Vetenskaplig forskning
Under senare år har vetenskaplig forskning inom qigongområdet ökat. Studier omfattar inte bara de subjektiva upplevelserna, utan även biologi, elektronik, elektrokemi, magnetism, enzymologi, mikrovågor med mera. Qigong är numera hälsovetenskap. Här följer en lista på olika forskningsämnen:

- Effekt av spektrumanalys på emitterad qi registrerad med EEG hos friska försökspersoner

- Kliniska observationer av 30 fall av kronisk hepatit B behandlade med huichungong - qigongens helande effekt på lumbago och ledbesvär

- Paralyserade patienter behandlade med handpåläggningsterapi

- Datorbedömning av termografiska olikheter före och efter qigongbehandling

- Qigong och medicinsk psykologi

- Qigong och immunförsvaret

 

Nyligen fick en uppsats om personlighet och meditation stor uppmärksamhet. Den går ut på att människor med olika personligheter ska göra olika qigongövningar för att få ökad effekt. Inåtvända personer med stabilt psyke har lätt att ta till sig meditation, medan utåtriktade och instabila personer ofta simulerar meditation. Därför är det viktigt att före qigongbehandling kartlägga personligheten för att finna de bästa indikationerna och bedöma prognosen.

Qigong utanför Kina

 

Qigongfebern har spridits till många länder eftersom människor vill leva längre och hälsosammare.
De som har lidit av svåra åkommor kan finna bot genom qigong-behandling. Människor reser långväga och väntar i timmar för att få behandling av skickliga qigongmästare och för att lära sig qigongövningar av dem.

I Nordamerika finns flera qigongföreningar och även i de västra, mellersta och östra delarna av USA. I San Francisco hölls två internationella qigongkonferenser under 1990-talet, och 1997 hölls en qigongkonferens i Minneapolis - St Paul. Hundratals människor deltog i dessa konferenser. Qigongträning i grupp och medicinsk behandling finns tillgängliga. Sjukförsäkringsbolag uppmuntrar sina klienter att lära sig qigong för att förhindra sjukdomar. Varje person betalar endast en dollar för undervisningen och qigonginstruktörens lön betalas av försäkringsbolaget.
The National Medicine Association i Canada handhar qigongundervisning och behandling.

"Möte med kinesisk läkekonst" av Dr David Eisenberg från USA är den första boken om qigong i västerlandet. Han är pionjär när det gäller att förklara för sina landsmän och västerlänningar vad qi och qigong är. Sedan denna bok publicerades har det kommit omkring 40 böcker och 20 videoband om qigong gjorda av västerlänningar. Qigongorganisationer har publicerat många qigongtidsskrifter såsom Qi, The Journal of Eastern Health och Fitness.

 

Förutom allt detta har en databas om qigong utvecklats av Dr Kenneth Sancier. Databasen tillhandahåller den enda engelska informationen när det gäller den omfattande kliniska och experimentella forskningen om qigong, mestadels utförd i Kina. Qigongdatabasens version 4.0 har utökats till 1287 citat på engelska, en ökning med 30 % från den tidigare versionen. Databasen innehåller utdrag från elva internationella qigongkonferenser och 225 utdrag från vetenskapliga tidskrifter. Dessa varierar i längd från ett stycke till flera sidor, summerade i tabeller och statistiska analyser. Genom att använda ett nyckelord kan man söka igenom alla kroniska åkommor såsom hypertoni, åldrande, astma och kardiovaskulära sjukdomar. Den omfattande qigongforskningen och de positiva resultaten indicerar att det finns många sätt på vilka qigong kan komplettera västerländsk sjukvård. Databasen har använts som källmaterial till minst fem böcker, fyra doktors-avhandlingar och åtskilliga forskningsstudier. Medicine läkare, vetenskapsmän och även allmänheten kan finna den lärorik.

 

I Europa finns qigongföreningar i Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien, Sverige, Norge, Danmark och Polen.Den första europeiska konferensen om medicinsk qigong hölls sommaren 1996 i Malmö, Sverige, och den andra den 6-7 juni 1998 i Poznan, Polen. The World Academic Society of Medical Qigong har sänd en delegation till dessa konferenser.

Varje år skickas människor från olika organisationer till Kina för att studera qigong. I november 1998 har den första spanska medicinska qigongkongressen hållits. I Tyskland populariseras Jiao Guoruis Yangsheng qigong av hans tyska studenter. En bok om Jiaos qigong har publicerats. I Frankrike har Dr Liu Dong organiserat en qigongskola för att lära ut sitt speciella qigongsystem.

I Japan bekostar industrin qigongprogram. I en artikel i the American Journal Business Week (januari 1995) kan man läsa att äldre företagsledare på stora företag såsom Sony, Mitsubishi, Electric, NEC och Casio Computers tränar med qimästare. De uppger att det det håller dem unga, ökar deras vitalitet och effektivitet, och följaktligen företagens vinstmarginaler.

En företagsledare sa: "Jag tror att qi-behandling har hjälpt mig expandera företaget från 70 miljoner per år till 600 miljoner". Internationella handels- och industridepartementet har bildat en kommitté för att undersöka praktiska tillämpningar för qi-energi. Fler än 190 större företag finansierar forskning vid University of Electrocommunication i Tokyo. The Obsitu Sankei Hospital använder qigong för behandling av olika sjukdomar inklusive cancer.

 

Fram till 1996 hölls sju qigongkonferenser i Japan bekostade av the Japan Qigong Association. Omkring 100 000 människor deltog i dessa tillställningar. En parallell utveckling äger nu rum i väst. Qigong - det kinesiska folkets forntida skatt - älskas mer och mer av människor över hela världen.

Brev och förfrågningar från olika länder dyker ständigt upp på mitt skrivbord. Vad vi hoppas är att människor ska kunna leva långa och hälsosamma liv och njuta av all den världens lycka som Gud givit dem.