Swedish Medical Qigong Society

Årsmöte 2014 - Söndagen 6 april 2014, Yangtorp

 

  

 

         DAGORDNING:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av årsmötets ordförande, sekreterare och justeringsman.
 3. Upprättande av förteckning av närvarande
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 5. Beslut om årsmötets offentlighet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Verksamhetsberättelse 2013
 8. Redovisning av ekonomin.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om medlemsavgifter
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisor
 13. Val av valberedning, och sammankallande
 14. Datum för SMQS nästa årsmöte
 15. Frågor från styrelsen
 16. Frågor från medlemmar
 17. Mötet avslutas